Protokollat for kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver

 

Protokollat for kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver

 

 

§ 1. Dækningsområde

Protokollatet omfatter kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver.

Kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver defineres som den der varetager og er ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. og som ikke omfattes af de for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter fastsatte klassificeringsregler. Uden for bestemmelserne i protokollatet falder fast eller løs medhjælp for gravere eller kirkegårdsledere.

 

 

§ 2. Overenskomstgrundlag

For kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver udgør OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftalen og protokollatet det samlede overenskomstgrundlag.

 

Stk. 2. OAO-S-fællesoverenskomstens kapitel 7 og 8 finder ikke anvendelse.

 

 

§ 3. Lønsystem

Lønsystemet består af

1)      intervalløn, jf. organisationsaftalens §§ 2 og 3 samt protokollatets § 4,

2)      centralt aftalte tillæg, jf. organisationsaftalens § 2, stk. 1, og §§ 10 og 12 samt protokollatets § 5,

3)      lokalt aftalte midlertidige tillæg samt engangsvederlag, jf. organisationsaftalens § 3a.

 

Stk. 2. Lønintervaller og fikspunkter samt tillæg er angivet i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997).

 

Stk. 3. For den enkelte ansatte aftales lønnen inden for vedkommende løninterval som et grundbeløb i hele hundrede kroner (pr. 1. oktober 1997).

 

§ 4. Intervalløn

Løngruppe 1 omfatter gravere uden gartnerisk uddannelse.

 

Lønnen aftales inden for intervallet kr. 190.000 – 245.000.

 

Fikspunktet udgør kr. 190.000.

For ansatte i hovedstaden udgør fikspunktet kr. 193.000.

 

Stk. 2. Løngruppe 2 omfatter gravere ansat med krav om gartnerisk uddannelse.

 

Lønnen aftales inden for intervallet kr. 200.000– 255.000.

 

Fikspunktet udgør 210.000 kr.

For ansatte i hovedstaden udgør fikspunktet kr. 220.000

 

§ 5. Rådighedstillæg

Der gives rådighedstillæg for at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 10, for at arbejdstiden opgøres med en årsnorm og for forpligtelsen til at merarbejde indtil 20 timer i kvartalet i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2. Rådighedstillægget gives desuden for forskudt arbejdstid. Ansatte som modtager rådighedstillæg, kan ikke modtage natpenge efter organisationsaftalens § 10, stk. 3. Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid.

 

Stk. 2. Rådighedstillægget er differentieret og udgør:

1.                                                           8.500 kr. i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997) for at stå til rådighed efter stk. 1.

2.                                                          15.000 kr. i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997) for at stå til rådighed efter stk. 1 og for praktisk kirketjeneste.

3.                                                           18.900 kr. i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997) for at stå til rådighed efter stk. 1, for praktisk kirketjeneste og når der endvidere påhviler den ansatte særlige faste fremmøde forpligtelser.

 

Stk. 3. Ansatte, der ikke modtager rådighedstillæg efter stk. 1, er ikke forpligtet til at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 10 eller til - i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2 - at erlægge 20 timers merarbejde i kvartalet forinden, der ydes godtgørelse for merarbejde efter organisationsaftalens § 12, stk. 3 og 4.

 

§ 6. Årsnorm

For Kirkefunktionærer omfattet af dette protokollat opgøres arbejdstiden efter organisationsaftalens § 12, stk. 2 over et år. Medmindre menighedsrådet har oplyst opgørelsestidspunktet, opgøres arbejdstiden den 1. april til den 31. marts.

 

§ 7. Overgangsordning for tjenestemandslignende ansatte

Ansatte, der har været ansat på tjenestemandslignende vilkår, jf. organisationsaftalens § 1, stk. 2, indplaceres i en løngruppe efter bestemmelserne i § 4.

 

Stk. 2. Den ansatte indplaceres i løngruppens interval på den løn inklusiv nyt rådighedstillæg, der svarer til den hidtidige faste løn inklusiv hidtidigt rådighedstillæg. Lønnen fastsættes i grundbeløb (pr. 1. oktober 1997) og rundes op til nærmeste hundrede kroner. Indplacering kan dog ikke ske på en løn, der er mindre end fikspunktet for pågældende løngruppe.

 

Stk. 3. Hvis lønnen efter stk. 2 er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

 

Stk. 4. Ansatte, der ved overgangen ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, ydes et tillæg svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket i det hidtidige skalatrinsforløb. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

 

§ 8. Overgangsordning for øvrige ansatte

Ansatte, der har været ansat på andre vilkår end tjenestemandslignende vilkår, jf. organisationsaftalens § 1, stk. 2, indplaceres i en løngruppe efter bestemmelserne i § 4.

 

Stk. 2. Den ansatte indplaceres i løngruppens interval på den løn inklusiv nyt rådighedstillæg, der svarer til den hidtidige faste løn inklusiv hidtidigt rådighedstillæg. Lønnen fastsættes i grundbeløb (pr. 1. oktober 1997) og rundes op til nærmeste hundrede kroner. Indplacering kan dog ikke ske på en løn, der er mindre end fikspunktet for pågældende løngruppe.

 

Stk. 3. Hvis lønnen efter stk. 2 er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

 

Stk. 4. Ansatte, der ved overgangen ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, ydes et tillæg svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket i det hidtidige skalatrinsforløb. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

 

§ 9. Ikrafttræden m.v.

Protokollatet har virkning fra den 1. oktober 2009. For allerede ansatte der overgår til protokollatet efter bestemmelserne i protokollatets §§ 7 og 8, har protokollatet virkning fra 1. januar 2010. Opsigelse af organisationsaftalen medfører, at protokollatet er opsagt fra samme tidspunkt.

Thomas Kristoffersen | Sdr. Landevej 63 K, Aakirkeby - Danmark | Tlf.: 51504197 | pederskerkirke@mail.dk