§ 1 - 4

Organisationsaftale for Danmarks Kirketjenerforening
og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte.

 

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde
Organisationsaftalen omfatter kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjenere og gravere ansat af menighedsråd inden for folkekirken, jf. stk. 2 og 3, og protokollaterne.

Cirkulærebemærkninger: Når der i organisationsaftalen henvises til menighedsråd eller ansættelsesmyndighed, er det en samlet betegnelse for folkekirkelige ansættelsesmyndigheder. Der kan således være tale om, at ansættelsesmyndigheden udgøres af et eller flere menighedsråd i samarbejde eller anden folkekirkelig myndighed

                      Når der i organisationsaftalen henvises til ansatte eller kirkefunktionærer,
                      er det en samlet betegnelse for de personer, der i medfør af § 1 og            
                      protokollaterne er omfattet af organisationsaftalen.

[Stk. 2. Allerede ansatte, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, overgår til ansættelse efter organisationsaftalen ved dennes ikrafttræden.]

Stk. 3. Organisationsaftalen omfatter kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og som er ansat med 8 løntimer pr. uge og derover.

Stk. 4. Organisationsaftalen og vedkommende protokollat udgør sammen med fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) det samlede overenskomstgrundlag for kirketjenere og gravere. Organisationsaftalen og de tilhørende protokollater supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten.

                           Cirkulærebemærkninger: En kirkefunktionær vil således være omfattet af
                           fællesoverenskomsten,  organisationsaftalen og kun et af protokollaterne.
                           Kirkefunktionæren skal omfattes af det protokollat, der forholdsmæssigt
                           indeholder de kerneopgaver, hvor kirkefunktionæren anvender mest tid.

§ 2. Løn
Kirkefunktionærerne aflønnes efter et intervallønsystem. Rammen for intervalløn og centralt aftalte tillæg er fastsat i protokollaterne.

Cirkulærebemærkninger: Formålet med intervallønsystemet er at skabe sammenhæng mellem aflønningen og det konkrete stillingsindhold, kravene til kirkefunktionæren og kirkefunktionærens kvalifikationer. Endvidere giver systemet lokal fleksibilitet i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af kirkefunktionæren.

 Stk. 2. Deltidsansatte ydes forholdsmæssigt løn.

 Stk. 3. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af intervalløn indgås efter bestemmelserne i § 3 og protokollat om forhandlingsprocedurer for intervalløn og tillæg.

 Stk. 4. Hvert interval angiver henholdsvis den minimale og maksimale løn, der kan aftales. Desuden er der for hvert interval aftalt et fikspunkt, der angiver den minimale løn til kirkefunktionærer, som opfylder eventuelle krav om forudgående uddannelse, og som ikke er forpligtet til geografisk eller faglig fleksibilitet.

Cirkulærebemærkninger: I det omfang der gælder uddannelsesmæssige forudsætninger for en stilling eller for en kerneopgave under et protokollat, skal alle kirkefunktionærer der varetager det pågældende arbejde opfylde de uddannelseskrav, som gælder for stillingen eller kerneopgaven.

Ved geografisk fleksibilitet forstås, at kirkefunktionæren ved ansættelsen forpligtes til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder inden for folkekirken, jf. § 6, stk. 4.

Ved faglig fleksibilitet forstås, at kirkefunktionæren ved ansættelsen forpligtes til at varetage arbejdsopgaver, der ikke udgør kerneopgaver efter vedkommende protokollat.

 Stk. 5. Ud over intervalløn kan der aftales midlertidige tillæg efter § 3a.

 § 3. Forhandling og aftale om intervalløn

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation.  

Cirkulærebemærkninger: De forhandlings- og aftaleberettigede organisationer er Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, jf. protokollaterne.

Vedrørende forhandlingsprocedure henvises til protokollat om forhandlingsprocedurer for intervalløn og tillæg.

Stk. 2. Lønnen til kirkefunktionærer aftales som et årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997, inden for de beløbsrammer, der fremgår af vedkommende protokollat.

Cirkulærebemærkning: I stillingsopslag skal lønintervallets minimale og maksimale løn oplyses. Menighedsrådet kan oplyse om sit udspil til lønniveau.

 § 3a. Forhandling og aftale om midlertidige tillæg
Forhandling og aftale om midlertidige tillæg indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation.

Cirkulærebemærkninger: De forhandlings- og aftaleberettigede organisationer er Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, jf. protokollaterne.

Vedrørende forhandlingsprocedure henvises til protokollat om forhandlingsprocedure for intervalløn og tillæg.

Ved midlertidige tillæg forstås tillæg for varetagelse af en arbejdsopgave i en tidsbegrænset periode, herunder for midlertidig løsning af en arbejdsopgave omfattende faglig eller geografisk fleksibilitet.

 Stk. 2. Herudover kan der aftales engangsvederlag for særlig indsats m.v.

 § 4. Pensionsbidrag
Intervalløn og centralt aftalte tillæg er pensionsgivende løndele.

Stk. 2. Tillæg efter § 3a, stk. 1, er pensionsgivende løndele.

Stk. 3. Der kan aftales, at engangsvederlag efter § 3a, stk. 2, er en pensionsgivende løndel.

Stk. 4. For kirkefunktionærer på Plustid er den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse, en pensionsgivende løndel.

 

Thomas Kristoffersen | Sdr. Landevej 63 K, Aakirkeby - Danmark | Tlf.: 51504197 | pederskerkirke@mail.dk