Cirkulære om arbejdstøj til gravere, visse kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter

Kirkeministeriets cirkulære af 19. september 2002

Hermed følger Kirkeministeriets cirkulære af 19. september 2002 om arbejdstøj til gravere, visse kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter.

Cirkulæret indeholder to ændringer i forhold til det tidligere cirkulære af 1. november 1993 om arbejdstøj til gravere, kirkegårdsassistenter. og visse kirkegårdsledere.

I § 3, stk. 2 er udgiftsrammen for arbejdstøj forhøjet fra kr. 75,00 pr. ansættelsesmåned til kr. 90,00 pr. ansættelsesmåned,

I § 3, stk. 3 vedrørende mørkt tøj er den samlede udgiftsramme forhøjet fra kr. 125,00 pr. ansættelsesmåned til kr. 150,00 pr. ansættelsesmåned.

Såvel udgiften til arbejdstøj som udgiften til mørkt tøj skal afholdes inden for rammen på kr. 150,00 pr. ansættelsesmåned.

Gravere er berettiget til udlevering af mørkt tøj, såfremt de medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne ret har gravere uafhængig af, om menighedsrådet har stillet krav om, at graveren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 12. december 1988 om uniformsanskaffelser til tjenestemænd er der ved forhandling mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Foreningen af danske Kirkegårdsledere opnået enighed om en forhøjelse af udgiftsrammerne.

§ 1. En graver skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at graveren under udførelse af kirketjenesten skal bære mørkt tøj.

Stk. 2. Graveren afholder selv udgifter til arbejdstøj efter stk. 1 med de begrænsninger, der følger af dette cirkulære.

§ 2. Ved førstegangsansættelse som graver udleverer menighedsrådet følgende til graveren: 1 sæt regntøj, omfattende benklæder og trøje, 1 sæt arbejdstøj, omfattende busseronne eller jakke eller jobbuks eller overall/kedeldragt, samt 2 arbejdsskjorter.

Stk. 2. Ved fratræden inden for en periode på 6 måneder efter ansættelsen leverer graveren regntøjet tilbage.

§ 3. Under ansættelsen er graveren inden for de i stk. 2 angivne rammer berettiget til udlevering af arbejdstøj af følgende art:

Jakke
Busseronne
Jobbuks
Overall/kedeldragt
Skjorte
Vinterjakke
Vinterbukser
Fiberpelstrøje (Islænder)
Fiberpelsbenklæder
Fiberpelsstrømper
Regntøj benklæder
Regntøj jakke
Forklæde

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte arbejdstøj kan af graveren kun kræves udleveret inden for en udgiftsramme på kr. 90,00 pr. måned ansættelsesmåned. Anmodning om udlevering af arbejdstøj kan første gang rejses efter 1 års ansættelse for det sidst forløbne ½ år, og derefter højst hvert ½ år.

Stk. 3. Gravere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er inden for en samlet udgiftsramme på kr. 150,00 pr. ansættelsesmåned berettiget til udlevering af mørkt tøj.

Stk. 4. Fraværsperioder, herunder på grund af sygdom eller barsel af 1 måneds varighed eller derover, fragår ved beregningen af udgiftsrammen. Er graveren deltidsbeskæftiget, nedsættes den i stk. 2 fastsatte udgiftsramme tilsvarende.

§ 4. Ved forflyttelse til anden stilling, der er omfattet af dette cirkulære, overfører graveren optjente rettigheder efter dette cirkulære til det nye ansættelsessted.

Stk. 2. Ved ansættelsesforholdets ophør af andre grunde falder optjente rettigheder efter aftalen bort, uden at kompensationskrav af denne grund opstår.

§ 5. Støvler, arbejdshandsker og eventuel høreværn stilles til rådighed for graveren uden for den i § 3 fastsatte ramme.

§ 6. Cirkulæret gælder også for kirkegårdsassistenter.

Stk. 2. Cirkulæret finder tilsvarende anvendelse på kirkegårdsledere, såfremt kirkegårdslederen efter sit regulativ skal deltage i forefaldende manuelt arbejde på kirkegården.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2002.

Stk. 2. Med virkning fra samme dato ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 1. november 1993 om arbejdstøj til gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere.

Kirkeministeriet, den 19. september 2002
P.M.V
E.B.
Merete C. Kjær
Fuldmægtig
FAKK - Bornholm | Frødingsvej 3, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 40 42 59 14